Web Mail Anasayfa
 

SM, SMMM VE YMM ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

R. Gazete No. 20391     
R.G Tarihi: 3.1.1990

Maliye ve Gümrük Bakanlığından :
Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç ve Kavramlar

Amaç
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavirlerin çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Hukuki Dayanak
Madde 2 - Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Kanunun 50 nci maddesi ve Geçici 4 üncü maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Kavramlar
Madde 3 - Bu Yönetmelikte geçen:
Kanun: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nu,
Bakan : Maliye ve Gümrük Bakanı'nı,
Geçici Kurul: Kanunun Geçici 4 üncü maddesi ile ilgili Yönetmelik uyarınca kurulan Geçici Kurul'u,
Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları ile Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,
Birlik: Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ni,
Meslek Mensubu : Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ile Yeminli Mali Müşaviri,
Mesleki Faaliyet : Kanun hükümleri uyarınca, Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir ünvanı ile faaliyette bulunmayı,
Serbest Muhasebeci : Kanunun 2/A-a maddesinde belirtilen işleri yapan meslek mensuplarını,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir : Kanunun 2/A-a-b-c maddesinde belirtilen işleri yapan meslek mensuplarını,
Yeminli Mali Müşavir : Kanunun 2/B maddesindeki işleri yapan meslek mensuplarını,
Ortaklık Bürosu veya şirket : Kanunun 45. maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen aynı ünvana sahip birden çok meslek mensubunun kurduğu adi ortaklıklar veya şirketleri,
Ruhsat: Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali  Müşavirlik Ruhsatlarını veya İzin Belgelerini,
ifade eder.

 
İKİNCİ BÖLÜM
Meslek Mensuplarının Çalışma Usul ve
Esasları

A - GENEL MESLEKİ STANDARTLAR

Meslek Ünvanı ile Yeterlilik İlkesi
Madde 4 - Mesleki ünvanları alarak, Kanunun belirttiği mesleki yeterliliği kanıtlamış olan meslek mensupları meslek ünvanlarının gerektirdiği saygı ve güvene yakışır bir şekilde.hareket etmek zorundadırlar.

Mesleki Eğitim ve Bilgi
Madde 5 - Mesleki bilgi, mesleki konularda eğitim yapılarak geliştirilir.
Bu eğitim çalışmaları Birlik ve Odalarca yürütülür.

Dürüstlük, Güvenilirlik ve Tarafsızlık
Madde 6 - Dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsız olma.şartı mesleğin temelini oluşturur.
Meslek mensuplarının, mesleki konulardaki çalışmalarında başarıya ulaşmaları dürüstlük, güvenilirlik ve tarafsız olmaları ile mümkündür.
Meslek mensupları çalışmaları sırasında çıkar çatışmalarından uzak kalırlar ve görevlerini sürdürürken gereken mesleki özen ve titizliği gösterirler.

Sır Saklama
Madde 7 - Meslek mensupları ve bunların yanlarında çalışanlar mesleki faaliyetleri dolayısıyla öğrendikleri bilgi ve sırları mesleki faaliyetlerine son verseler bile ifşa edemezler, çeşitli kanunlarla muhbirlere tanınan hak ve menfaatlerden faydalanamazlar; ancak adli yargıya göre suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir.
Adli veya idari her türlü inceleme veya soruşturma birinci fıkra hükmünün dışındadır.
Tanıklık sırrın ifşası sayılmaz.
Yukarıdaki hükümler Odalar ve Birlik personeli hakkında da uygulanır.

Sorumluluk
Madde 8 - a) Sosyal Sorumluluk:
Meslek mensupları; mesleği ifa ederken toplum ve Devlete karşı sorumluluk taşırlar.
b) İşletme sahip ve yöneticilerine karşı sorumluluk:
Meslek mensupları, işletme sahip ve yöneticilerine, isabetli karar alabilmeleri için doğru ve güvenilir bilgiler sağlarlar.
c) Meslekdaşlara karşı sorumluluk:
Meslek mensupları, ilgili yönetmelikler çerçevesinde ve mesleki eğitimde birbirlerine her türlü bilgiyi vermek ve aktarmak sorumluluğunu taşırlar. Mesleğin gelişmesi ve sağlam temellere oturtulması için aralarında gerekli dayanışmayı kurarlar.

Bağımsızlık
Madde 9 - Meslek mensupları, çalışmalarını kendi sorumlulukları altında tam bir bağımsızlıkla yürütürler. Bağımsızlık mesleğin temeli ve vazgeçilmez bir unsurudur.
Meslek mensupları bağımsızlıklarına gölge düşürecek ilişkilerden ve davranışlardan kaçınmalıdırlar.

Haksız Rekabet
Madde 10 - Meslek mensupları, mesleki dayanışma sorumluluğunun bilincinde olarak haksız rekabete neden olacak durum ve davranışlardan kaçınırlar.
Meslek mensupları, başka bir meslek mensubu ile mesleki sözleşmesi devam eden gerçek ve tüzel kişilere mesleki hizmet vermeye girişemezler.
Aynı şekilde ücret ve eleman temini gibi konularda meslek mensupları birbirlerine zarar verecek davranışlarda bulunamazlar.

B - BAŞVURMA USUL VE ESASLARl

Başvurma ve Eklenecek Belgeler
Madde 11 - Ruhsat almış olan meslek mensupları; bağımsız olarak tek başına veya ortaklık veyahut şirket kurarak mesleki faaliyette bulunmak istedikleri takdirde; "çalışanlar listesine" kayıt olmak üzere işyerlerinin bağlı olduğu ilgili odaya başvururlar.
Başvurma dilekçe ile olur. Başvuru dilekçesi 2 nüsha düzenlenir.
Dilekçenin, kayıt ve tarih numarasını havi nüshası ilgiliye verilir, diğer nüsha dosyada saklanır ve dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir.
1- (Örnek 1)'de gösterilen şekilde düzenlenmiş bildirim formu.
2 - Ruhsatın verildiği tarihten, ruhsatın verildiği tarihte kamu görevlisi ise kamu görevinden ayrıldığı tarihten itibaren 12 ay geçtikten sonra yapılacak başvurular için Cumhuriyet Savcılığından alınacak sabıka kaydı belgesi.
3 - Yeminli mali müşavirlerin yemin ettiklerine dair yemin belgesi.

Dosyanın Getirilmesi
Madde 12 - Ruhsat aldığı odadan başka bir odaya başvuranların dosyası getirtilerek incelenir. Noksan belge varsa tamamlattırılır.

Kurulan Ortaklık Bürosu veya şirketin Bildirilmesi
Madde 13 - Meslek Mensupları ortaklık bürosu veya şirket kurdukları takdirde;
a) Ortaklık bürolarında; ortaklık sözleşmesinin noterden tasdikli bir örneği,
b) Şirketlerde; şirket sözleşmesinin yayınlandığı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin bir nüshası,
Bu ortaklık bürosu veya şirketlerin merkez ve şubelerinin bağlı olduğu odalara ortaklar tarafından bir ay içinde bir dilekçe ekinde verilir.

Büro Edinme Zorunluluğu
Madde 14 - Her meslek mensubu mesleki faaliyetine başlamadan önce bağlı olduğu oda bilgisinde iş yeri açmak zorundadır.
Ortaklık bürosu veya şirket kurulması halinde de işyeri açılması mecburidir. Mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensupları ikametgahlarının bulunduğu bölgenin odasına kaydolurlar.
İşyerini veya ikamet adresini değiştiren meslek mensupları ile bunların kurdukları ortaklık büroları ve şirketler onbeş gün içinde yeni adreslerini bağlı oldukları odalara bildirmek zorundadırlar.

Tabela Asılması Zorunluluğu
Madde 15 - Her meslek mensubu; işyerinin bulunduğu binanın herkesin kolaylıkla görebileceği biçimde bir yerine, sadece adı ve soyadı ile meslek ünvanını taşıyan bir tabela asmak zorundadır.
Birden çok meslek mensubu çalışmalarını ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirdikleri takdirde; tabelaya ayrıca ortaklık bürosu veya şirket ünvanı yazılır. Ayrıca ortaklar ad ve soyadları ile ünvanlarını da tabelaya yazabilirler.

Kimlik Cüzdanı Alınması ve Değiştirilmesi
Madde 16 - Ruhsatı olup da bağımsız çalışmak isteyenlere bağlı oldukları odalar tarafından kimlik cüzdanı verilir. İşyeri nakli halinde yeni kimlik cüzdanı verilir eskisi iptal edilir.
Meslek unvanından başka nüfus hüviyet cüzdanında belirtilen bilgiler ile iş ve ikamet adreslerini içeren bu kimlik cüzdanları oda başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Kimlik cüzdanları, tek tip olarak Birlik tarafından bastırılır.

C - ÇALIŞMA KONULARI

Serbest Muhasebecilerin Çalışma Konuları
Madde 17 - Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin; genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, bilanço, kşr-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmaktır.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin çalışma Konuları
Madde 18- Serbest muhasebeci mali müşavirlerin çalışma konuları şunlardır:
a) Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işlerini yapmak,
b) Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirliklerini yapmak,
c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmaktır.

Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Konuları
Madde 19 - Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Konuları şunlardır:
a) Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin, muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirliklerini yapmak,
b) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak,
c ) Mali tabloların ve beyannamelerin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelendiğini tasdik etmek,
d) İlgili mevzuat ile Maliye ve Gümrük Bakanlığı ve resmi mercilerce verilecek görevleri yapmaktır.


D - BİLDİRİM MECBURİYETİ

Madde 20 - Meslek mensupları hizmet verdikleri müşterilerini kayıtlı oldukları odalara 6 ayda bir ilişikteki form ile bildirmek zorundadırlar.
Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci, mali müşavirler teşebbüs veya işletme sahiplerinin defterlerini kendi bürolarında tutarlar,
Serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler teşebbüs veya işletme sahiplerinin defterlerini kendi bürolarında tutarlar.
Serbest muhasebeci mali müşavirler Kanunun 2 nci maddesinin a ve b fıkralarında belirtilen işleri bürolarında yapabilecekleri gibi teşebbüs veya işletme sahiplerinin işyerlerinde de yapabilirler.
Serbest muhasebeciler ve serbest Muhasebeci mali müşavirler tuttukları defterleri ve bunlarla ilgili belgeleri itinalı şekilde muhafaza altına almak zorundadırlar.

Hukuki Sorumluluk
Madde 21 - Meslek mensupları verdikleri hizmet sırasında Vergi Usul Kanununda yer alan iştirak, teşvik ve yardım hükümlerine uyan fiilleri sebebiyle sorumludurlar. Kanun ve yönetmeliklerde belirtilen ceza hükümleri ayrıca uygulanır.

İşyerlerinde Çalıştırılabilecek Kişiler
Madde 22 - Meslek mensupları; yalnız mesleki faaliyetlerini yapabilmek için gerekli olan yardımcı elemanları çalıştırabilirler.
Yetkili mercilerce bu mesleği yapmaları yasaklananları, yanlarında çalıştıramazlar.

İş Kabulü
Madde 23 - Meslek mensupları getirilen iş teklifini gerekçe göstermeden reddedebilirler, red kararı iş sahibine gecikmeden bildirilir.
İki meslek mensubu tarafından reddedilen iş sahibi ilgili odaya müracaat eder. Oda kendisine meslek mensubu belirler.

Sözleşme Yapılması
Madde 24 - Taraflar, mesleki konularda yapılacak işler için sözleşme yapabilirler.
Aşağıdaki çalışma konularında sözleşme yapılması zorunludur.
a) Defter tutmak,
b) Süreklilik arz eden müşavirlik hizmetinde,
c) İnceleme, tahlil ve denetim yapmak ve bunlarla ilgili, rapor ve benzerlerini düzenlemek,
d) Yeminli Mali Müşavirlerin tasdik işlemleri.

Sözleşmede Bulunması Gereken Asgari Bilgiler
Madde 25 - Sözleşmelerde, en az aşağıdaki yazılı hususlara yer verilir;
a) Tarafların açık adresleri, vergi daireleri ve vergi daireleri sicil numaraları,
b) Yapılacak işlerin amacı, kapsamı,
c) Tarafların karşılıklı sorumluluk ve yükümlülükleri,
d) Ücret tutarı ve ödeme şekli,
e) Sözleşme yeri, tarihi ve süresi.

Sözleşmenin Feshi
Madde 26 - Taraflar haklı nedenlerle veya karşılıklı rızaları ile, aralarındaki sözleşmeyi her zaman feshedebilirler.
Bu takdirde alınmış olan defter ve belgeler sahiplerine geri verilir.
Tarafların tazminat hakları genel hukuk kurallarına tabidir.

Defter ve Belgelerin Saklanması ve İadesi
Madde 27 - Meslek mensupları kendilerine tevdi edilen defter ve belgeleri işlerinin gerektirdiği süre içinde iyi niyetle muhafaza etmek ve işin bitiminde iade etmek zorundadırlar. şu kadar ki, defter ve belgelerin geri alınması, sahibine yazı ile bildirilmiş olduğu hallerde saklama mükellefiyeti bildirme tarihinden itibaren bir ay içinde sona erer. İşin bitiminden itibaren bir ay içinde sahipleri tarafından alınmayan defter ve belgeler bir yazı ile ilgililerin bağlı olduğu vergi dairesine teslim edilir.

Dosya Düzeni
Madde 28 - Meslek mensupları işlerini yaptığı gerçek ve tüzel kişiler için düzenli dosya tutmak zorundadırlar. Bu dosyalarda çalışma kağıtları, yazışmalar ve diğer lüzumlu bilgileri kapsayan belgeler saklanır.

Meslek Mensuplarının Yapabileceği İşler ve Unvanların Kullanılması
Madde 29 - Kanunun 2 nci maddesindeki mesleğin konusuna giren işleri, serbest meslek faaliyeti olarak yalnız mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları yapabilirler.
Kanun ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre yetkili olmayanlar, meslek mensuplarının çalışma konularına giren işleri yapamazlar.
Kanunen kullanmaya yetkisi olmayanlar tarafından meslek unvanlarının veya bu unvan veya kavramlara karışacak veya onlara benzer her türlü unvan, ibare veya remizlerin kullanılması yasaktır.

Ortaklık Bürosu veya şirket Kurarak Mesleki Faaliyette Bulunma
Madde 30 - Birden çok meslek mensubu, ortaklık bürosu veya şirket kurarak mesleki faaliyette bulunabilirler.
Bu takdirde;
a) Meslek mensuplarının bu büro veya şirketlerde sürdürdükleri faaliyetler ticari faaliyet sayılmaz.
b) Ortaklık bürosu veya şirket ancak aynı unvana sahip meslek mensupları arasında kurulabilir.
c) Kanunda belirtilen kendi faaliyet konuları dışında başka işlerle uğraşamazlar.
d) Şirket veya ortaklık bürosu, mesleğin icrasına taalluk eden işlerde ancak ortak veya ortaklar tarafından temsil edilebilir.
e) Varislere intikal eden hisselerin en geç bir yıl içinde tasfiye edilmeleri gerekir. Bu müddet içinde mirasçılar meslek mensubu sayılmaz ve mesleki faaliyette bulunamazlar.
f) Ortaklık bürosu veya şirketlerde yapılan işlerden doğacak cezai sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir.
g) Ortaklık bürosu veya şirketlerin unvanında meslek unvanının açık şekilde kullanılması zorunludur.
h) Ortaklık bürosu veya şirketlerin unvanlarında yabancı isim ve unvanlar kullanılmaz. Kanunun 8 inci madde hükmü saklıdır.

Görevle İlgili Suçlar
Madde 31 - Çalışan meslek mensupları görevleri sırasında veya görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı fiillerin niteliğine göre Türk Ceza Kanununun Devlet Memurlarına ait hükümleri uyarınca cezalandırılırlar.

Başka Odaya Nakil
Madde 32 - Mesleki faaliyette bulunan meslek mensupları nakil için yeni işyeri merkezinin, mesleki faaliyette bulunmayan meslek mensupları ise yeni ikametgahlarının bulunduğu oda yönetim kuruluna yazı ile başvururlar.
Başvurma yazısında, istekte bulunan meslek mensubunun kayıtlı olduğu odanın adı, sicil numarası, ruhsatname numarası ve günü, nakletmek istediği oda bölgesi içindeki işyeri ve ikamet adresi bildirilir.

İnceleme ve Nakil Talebinin Kabulü
Madde 33 - Başvurulan oda yönetim kurulu nakil başvurusu üzerine gerekli incelemeleri yapar. Talebin kabulü halinde meslek mensubunu odaya kayıt eder. Kayıt günü Geçici Kurul'a ve meslek mensubunun önceden kayıtlı olduğu odaya bildirilir. Eski oda bu bildiri üzerine meslek mensubunun adını kayıtlardan siler ve dosyasını naklettiği odaya gönderir. Varsa, devam eden disiplin soruşturması eski odaca sürdürülür. Sonuçları ayrıca bildirilir.
Başvurulan oda yönetim kurulu nakil talebinin odaya varış tarihinden itibaren 1 ay içinde bir karar vermezse nakil talebi kabul edilmiş sayılır.

Nakil Talebinin Reddi
Madde 34 - Nakil talebinin, başvurulan odaca reddi halinde, meslek mensubu kararın kendisine tebliğinden itibaren onbeş gün içinde geçici Kurul'a itiraz edebilir.
Geçici Kurul bu itirazı 15 gün içinde karara bağlar. Geçici Kurul'un kararına karşı itiraz mercii Bakan'dır. İtiraz süresi Geçici Kurul'un kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür.
Bakan'ın vereceği karar nihaidir.

Çalışanlar Listesinden Silinmeyi Gerektiren Haller
Madde 35 - Aşağıdaki hallerde meslek mensubunun adı çalışanlar listesinden silinir.
a) Meslek mensubunun, mesleki faaliyette bulunmayacağını yazılı olarak bildirmesi veya çalışma bürosunu kapatmış olması,
b) çalışma bürosunu oda bölgesi dışına nakletmiş bulunması,
c) Kanuna göre meslekten çıkarmayı gerektiren cezalara çarptırılması,
d) Meslek mensubu olmak için Kanunun aradığı şartların sonradan kaybedilmiş olması,
e) Ruhsatnamenin verildiği tarihte, verilmemesini gerekli kılan sebeplerin varlığının sonradan tesbit edilmiş olması.

Çalışanlar Listesinden Silinme
Madde 36 - çalışanlar listesinden, silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu bu listeye yeniden yazılır.
Karar yazılı olarak ilgiliye tebliğ edilir.
Bu Yönetmeliğin 35. maddesinin c, d ve e bentlerine göre verilen çalışma listesinden silme kararı, gerekçeli olmak zorundadır. Meslek mensubu kendisine tebliğ edilen karara karşı, kararın tebliği tarihinden itibaren onbeş gün içinde Geçici Kurul'a başvurabilir. Geçici Kurul bu itirazı 15 gün içinde karara bağlar. Geçici Kurul'un Kararına karşı itiraz mercii Bakandır. İtiraz süresi Geçici Kurul'un kararının ilgiliye tebliğ tarihinden itibaren 15 gündür. Bakan'ın vereceği karar nihaidir.
Meslek mensubu, silme kararı kesinleşinceye kadar mesleğini yapma hakkına sahiptir, ancak, karar kesinleştikten sonra mesleki faaliyette bulunamaz. şu kadar ki; oda disiplin kurulu, kamu yararı bakımından gerekli gördüğü hallerde, yönetim kurulunun çalışanlar listesinden silme kararı üzerine, meslek mensubunun geçici olarak mesleki faaliyette bulunmasını yasaklayabilir.

Çalışanlar Listesine Yeniden Yazılma
Madde 37 - Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren hallerin sona erdiğini ispat eden meslek mensubu, bu listeye yeniden yazılmaya hak kazanır.


E -  YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERE İLİŞKİN HÜKÜMLER

Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar
Madde 38 - Yeminli mali müşavirlerin tasdik edecekleri belgeler, tasdik konuları ile tasdike ilişkin usul ve esaslar, gerçek ve tüzel kişilerin mükellefiyet şekilleri, iş kolları ve ciroları, döviz kazandırıcı işlemleri, ithalat ve ihracatları, yatırım miktarları ve nevileri ile belgelerin ibraz edileceği merciler esas alınmak suretiyle Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nca çıkarılacak Yönetmeliklerle belirlenir.

Tasdik Edemeyeceği İşler
Madde 39 - Yeminli mali müşavirler kendisinin, eşinin (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan birinin ve 3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımlarının veya bunların yönetici oldukları veya yönetimde görev alarak ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar. Yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebecilerin ve serbest muhasebeci mali müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler.

Yeminli Mali Müşavirlik Mührünün şekil ve Temini
Madde 40 - Yeminli mali müşavirler tasdik işlerinde mühür kullanırlar. Mühürler çalışma izni olan yeminli mali müşavirlere Geçici Kurul tarafından verilir. Mühürler iç içe iki daireden müteşekkil olup en üste "T.C." rumuzu ay ve yıldız ile 1923 tarihini ve Yeminli Mali Müşavir ibaresini ve mühür numarasını taşır.
Meslekten ayrılanlar mührü Geçici Kurul'a iade ederler.

Sorumluluk
Madde 41 - Yeminli mali müşavirler, ilgili Kanunlar, yönetmelikler ve tebliğlere göre yaptıkları tasdikin doğruluğundan sorumludurlar.
Yaptıkları tasdikin doğru olmaması halinde, tasdikin kapsamı ile sınırlı olmak üzere, ziyaa uğratılan vergilerden ve kesilecek cezalardan mükellefle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.
Yeminli mali müşavirler yaptıkları tasdikin kapsamını raporda açıkça belirtirler.


F - YASAK HALLER VE İSTİSNALARl

Meslekle ve Meslek Onuru İle Bağdaşmayan Haller
Madde 42 - Meslek mensuplarının aşağıda belirtilen davranışlarda bulunmaları meslekle ve meslek onuruyla bağdaşmayan hallerden sayılır.
a) Yanında çalıştırdığı kişilere karşı uygunsuz davranışlarda bulunmak,
b) Aşırı içki ve kumar düşkünlüğü ile tanınmak,
c) Meslektaşlarına, müşterilerine ve kanunlara göre bilgi vermek zorunda olduğu kişi ve kuruluşlara bilgi vermemek veya kasten yanıltıcı bilgi vermek,
d) Kanunlara göre yapılması yasak olan işlerden herhangi birini yapmak.

Ticari Faaliyette Bulunamama
Madde 43 - Meslek mensupları, Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmazlar.
Meslek mensupları kendi mesleki faaliyetleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunamazlar. Ticari mümessillik, ticari vekillik ve acentelik yapamazlar. Adi ve kolleklif şirketlerde ortak veya komandit şirketlerde komandite ortak olamazlar. Limited ve anonim şirketlerin yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığı görevinde bulunamazlar.

Hizmet Akdi ve çalışamama
Madde 44 - Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gerçek ve tüzel kişilere tabi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar.

Reklam Yasağı
Madde 45 - Meslek mensupları; iş elde etmek için, açık ve kapalı dolaylı veya dolaysız yöntemlerle reklamlarını yapamazlar ve yaptıramazlar.
Meslek mensuplarının; tabelalarına, kartvizit, rapor ve bunlara benzer diğer yazışma kağıtlarına; meslek unvanlarını, iletişim araçlarının numaralarını, açık adreslerini yazmaları reklam sayılmaz.
Bunlardan başka hususların yazılması reklam sayılır ve yasaktır.
Meslek mensupları, unvanlarını kullanarak mesleki konularda ve bilimsel nitelikte, gazete ve dergilerde devamlılık arzetmemek üzere yazı yazabilirler. Yayıncılık yapamazlar.
Sadece iş tekliflerinde kullanılmak ve yazılı, sözlü ve görüntülü yayın araçları ile yayınlanmamak üzere kendilerinin, ortaklık veya şirket kuruluşlarında görev yapan diğer meslek mensuplarının öz geçmişlerini kapsayan tanıtıcı broşür bastırabilirler. Bu broşürlerde evvelce veya halen iş yaptıkları müşteriler açıklanamaz.
Kendileri veya mesleki ortaklık veyahut şirketleri adına işin gerektirdiği ciddiyet ve boyutta eleman arama ilanı verebilirler.
İş ilişkisinde bulunduğu firmalar adına bu ilanları veremezler.

Enaz ücretin Altında İş Kabul Edememe
Madde 46 - Meslek mensuplarının hizmetlerine karşılık alacakları ücretin enaz miktarının tesbitine dair usul ve esaslar ayrı bir yönetmelikle belirlenir. Bu miktarın altında iş kabulü yasak olup, bunun üzerindeki ücret, meslek mensubu ile iş sahipleri arasında serbestçe belirlenebilir.

Meslekle Bağdaşan İşler
Madde 47 - Aşağıda belirtilen işler meslekle bağdaşan işlerden olup yapılmasında bir sakınca yoktur.
a) Bilirkişilik, tasfiye memurluğu, hayri ve ilmi kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunmak,
b) Limited ve anonim şirketlerde ortak, komandit şirketlerde komanditer ortak olmak veya murakıplık yapmak,
c) Meslek mensuplarının, üyesi oldukları ve kurumlar vergisinden muaf olan yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ve yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevlerinde bulunmak,
d) Kadrolu olarak çalışmamak şartıyla öğretim ve eğitim amacı ile ders vermek,
e) Devamlılık arzetmemek kaydı ile gazete ve dergilerde yazı ve makale yazmak,
f) Seminer ve konferanslara katılmak.


Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirlerin Yapacakları Denetimlerle İlgili Çalışma Usul ve Esasları

Denetimin Tanımı
Madde 48 - Muhasebe; kurum ve kuruluşların ekonomik faaliyetlerinin rakamsal kayıtlarını düzenler, bu bilgileri faaliyetler ve sonuçları ile ilgililere doğru ve açık şekilde iletir.
Denetim ise; bu bilgilerin ilgili mevzuat ve Genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun olarak ekonomik olayların gerçek mahiyetinin kayıtlarda yer alıp almadığını tarafsız olarak kanıtları ile araştırarak sonuçlandıran ve onaylayan sistematik çalışmadır.

Denetimin Amacı
Madde 49 - Firma, kurum ve kuruluşların sahip ve ortaklarına, alacaklıları ile kredi kuruluşlarına, işçi ile işveren kuruluşlarına,  Devletin ekonomik ve idari birimleri ile ayrıca vergi idaresine bunların mali tablolarında yer alan kayıtların gerçeğe uygun, doğru ve güvenilir olduğunu ortaya koymaktır.

Denetim Faaliyetleri
Madde 50 - Kurum ve kuruluşların ilgililere sundukları bilgilerin gerçeğe uygun, doğru ve güvenilir olduğu tarafsız meslek mensubunca;
a) Kurum ve kuruluşların varlıklarının kurum ve kuruluşların yararına kullanılıp kullanılmadığının,
b) Varlıkların adet ve değer olarak kayıtlarda gösterilip gösterilmediğinin,
c) Varlıkların ilgili mevzuat ve muhasebe prensiplerine uygun ve doğru olarak değerlendirilip, değerlendirilmediğinin,
d) Varlıklara giren ve çıkan değerlerin kayıtlarda tam ve doğru olarak yer alıp almadığının,
e) İşletmenin borç ve alacaklarındaki artış ve azalışların tam ve doğru olarak gösterilip gösterilmediğinin,
f) Kurum ve kuruluşların ekonomik faaliyetleri sonucu varlık artış ve azalışlarının kayıtlar ile mali tablolarda tam ve doğru olarak hesaplanıp hesaplanmadığının,
g) Mali tabloların ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş muhasebe prensiplerine uygun düzenlenip düzenlenmediğinin,
h) Mali tablolara dayalı vergi beyannameleri ile diğer beyanname ve belgelerinin ilgili mevzuata uygun olup olmadığının tespiti ile gerçekleşir.

Denetim Sözleşmesi
Madde 51 - Firma, kurum ve kuruluşların serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlere yaptıracakları denetim, yazılı sözleşme ile belirlenir. Bu sözleşmenin yapıldığı tarih ile sözleşmede yer alan ve Geçici Kurul'ca lüzum görülen hususlar, bağlı oldukları odalara bilgi formu ile 15 gün içinde bildirilir.
Yeminli mali müşavirlerce sözleşmelerde denetimin tasdik işlemine bağlı olup olmadığı denetime başlamadan önce tespit edilir ve her husus sözleşmede açık olarak belirtilir.
Sözleşmede en az aşağıdaki hususların gösterilmesi mecburidir.
Sözleşmeyi yapan ilgililer,
Denetimin kapsamı,
Hazırlanacak tablolar,
Hesaplanan insan/saat,
Denetimin yapılacağı yerler,
Denetim kapsamına alınacak süre ve dönem,
Varsa önceki dönem denetim yapan meslek mensubu,
Denetimin başlama ve bitiş tarihleri,
Raporun teslim edileceği tarih,
Denetimde görev alacak elemanlar.

Denetim Öncesi Saptanacak Hususlar
Madde 52 - Meslek mensupları, uzmanlık deneyimlerini ve yeteneklerini gözönünde bulundurarak, teklif edilen işi kabul edip etmemekte serbesttirler. Bunun için denetlenecek kurum ve kuruluş hakkında araştırma yaparak aşağıdaki bilgilerden yararlanırlar.
a) Genel bilgi;
aa) şirketin ünvanı,
bb) Hissedarlar ve hisse nispetleri,
cc) Faaliyet konusu,
dd) İşyerlerinin adresleri,
ee) Özetlenmiş mali bilgiler (Bir önceki yıl),
Sermaye
İhtiyatlar
Vergi öncesi kar
Cirolar
ff) Organizasyon şeması,
b) Personel Durumu;
aa) Ödeme metodu,
bb) Yan ödemeler,
cc) Personel sayısı ve dağılımı,
c) Muhasebe departmanı;
aa) çalışan muhasebe personel sayısı,
bb) Muhasebe organizasyon şeması,
cc) İdari ve muhasebe prosedürleri,
dd) Hesap planı,
ee) Muhasebe uygulama araçlarının tespiti (elle yazım veya bilgisayar),
ff) Yönetime verilen raporlar,
gg) İç kontrol organizasyonunun durumu.
d) Satışlar;
aa) Satış cirosunun mamullere göre dağılımı,
bb) Satış ve tahsil metodları,
cc) Satış sözleşmeleri ile ihracat dosyalarının düzeni,
dd) Ortalama müşteri sayısı,
ee) Kendi grubuna dahil şirketlere satışlar,
e) Satın alma;
aa) Yıllık satın almanın parasal değeri,
bb) Satıcıların adet olarak miktarı,
cc) Satın alma departmanının çalışma usulü,
dd) İthalat dosyalarının düzeni,
ee) Kendi grubuna dahil şirketlerden satın almalar,
f) Envanter;
aa) Envanter sayımı metodu,
bb) Fiziki sayımın süresi,
cc) Fiziki sayımın denetimi,
g) Üretim faaliyetlerinin muhteviyatı.
h) Maliyet sisteminin saptanması.
i) Sabit kıymetlerin durumu;
aa) Yıllara göre dağılımı,
bb) Değer kayıpları,
cc) Sayımların kontrolü,
j) Şirket borç ve alacaklarının durumu.
k) Vergi idaresi ve diğer resmi kuruluşlarla ilişkileri.
1) Son iki yıl bilanço ve kşr/zarar tablolarının fotokopileri.
m) Özel bilgiler.
Meslek mensupları yukarıda belirtilen bilgilerin ışığında denetim ücretini, denetiminin kapsamı ve planlamasını tespit ederler.

Denetimin Planlaması
Madde 53 - 52 nci maddede belirlenen hususlar bu değerlendirmede dikkate alınarak planlama yapılır. Denetimin zaman sürecini, denetimde görevlendirilecek eleman sayısını ve iş bölümünü, iç kontrol organizasyonundan yararlanıp yararlanılmayacağını, denetimde ağırlık verilecek hususları içeren yazılı bir denetleme programı yetkili meslek mensubu tarafından hazırlanır ve çalışma dosyası açılarak denetime başlanır.

Denetim Kontrolü
Madde 54 - Meslek mensupları denetimin her safhasında planlama ve kontrolü etkin ve yeterli şekilde yerine getirmelidirler. Denetim faaliyetinde görev alan elemanların çalışmaların yönlendirilmesi ve denetimin amacına uygun bitirilmesi, denetim sorumluluğunu üstlenen meslek mensubunun görevidir.

Bilgi ve Belgelerin Toplanması
Madde 55 - Meslek mensubu, kurum ve kuruluşların mali tablolarında yer alan; varlık, kaynak, gelir ve giderlerinin gerçeği yansıtıp yansıtmadığının ve kayıtlara doğru geçirilip geçirilmediğinin tespiti için gerekli bilgi ve belgeleri toplamak ve değerlendirmek amacı ile aşağıdaki çalışmaları yerine getirmelidir.
a) Muhasebe denetimi;
aa) Muhasebede kayıt ve matematiksel hataların tespiti,
bb) Muhasebe hesaplarında hata ve hilelerin tespiti,
cc) Muhasebe hesaplarına intikal etmeyen kayıt dışı işlemlerin tespiti,
dd) Muhasebe kayıtlarının genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ile mevzuata uygunluğunun tespiti,
ee) Muhasebe yöntem ve politikalarının geçmiş yıllar ile mukayesesi ve değişikliklerin nedeninin araştırılması.
b) Bilanço denetimi;
aa) Aktif ve pasif hesapların denetimi,
bb) Dönem içi mizanlar ile hesapların bilançoya doğyu yansıtılıp yansıtılmadığının kontrolü,
cc) Bilanço gününden önce meydana gelen ve sonradan tespit edilen işlemlere ait kayıtların kontrolü,
dd) Envanter işlemlerinin yapılması ve kontrolü,
ee) Kapanış kayıtlarının kontrolü.
c) Gelir tablosunun denetimi;
aa) Hasılat ve maliyet hesapları ile randıman ve firelerin kontrolü,
bb) Gelirlerle bu gelirlerin elde edilmesinde yapılan giderlerin karşılaştırılması,
cc) Gelir ve gider hesaplarının ilgili mevzuata uygunluğunun kontrolü.
d) Vergi Denetimi;
aa) Muhasebe belgelerinin mevzuata uygunluğu,
bb) Muhasebe defterleri ve kayıtlarının mevzuata uygunluğu,
cc) Muhasebe kayıtlarına geçmeyen işlemlerin ve belgelerin tespiti,
dd) Aktif ve pasif hesapların değerlemelerinin mevzuata uygunluğu,
ee) Alış, satış, dış ticaret, gelir ve giderlerde hata ve hilelerin tespiti,
ff) Vergi matrahının doğruluğunun tespiti,
gg) Vergi beyannamelerinin (yıllık, münferit ve özel) mevzuata uygunluğunun tespiti.
e) Tabloların mali analizleri.
f) Bilançoların muhasebe kayıtlarına uygunluğunun kontrolü.
g) Bilanço kalemlerinin standart şekle uygunluğunun kontrolü.
h) Dönem sonuçlarının yıllık beyannameye intikalinin mevzuata uygunluğunun kontrolü.
Kurum ve kuruluşlarca istenilecek denetim hizmetlerinde yukarıda belirtilen denetim ilkelerinden, ilgili olanları uygulanır.

Denetim Çalışma Kağıtları ve Çalışma Dosyası
Madde 56 - Meslek mensubu, denetimini düzenli bir kayıt sistemi içinde yapmalıdır. Bu kayıt düzeni, çalışma kağıtları ve bunları toplayan çalışma dosyası ile yerine getirilir.
Çalışma kağıtları; meslek mensuplarının denetleme yöntem ve teknikleri ile toplanan kanıt ve değerlendirmeleri sonucu ulaşılan kanaatı ihtiva eden kağıtlar olup uygulamada kullanılması mecburidir.
Ayrıca, yeminli mali müşavirlerin yaptığı tasdik işlemi ile ilgili denetimlerde, resmi defterler ile gerekli görülen belge ve kayıtlar tarih ve imza atılarak mühürlenir.
Çalışma kağıtlarının formu, en az aşağıdaki bilgileri ihtiva etmesi şartı ile; meslek mensubunca serbestçe düzenlenebilir.
a) Denetlenen müşteri, denetimin dönemi, hazırlandığı tarih, hazırlayan meslek mensubunun adı ile sorumlu meslek mensubunun imzası yer almalıdır.
b) İleride denetim faaliyeti araştırıldığında; meslek mensubunun savunmasını temin edecek şekilde; yapılan denetim çalışmalarının tüm safhalarını ve sorumluluk safhalarını göstermelidir. Bir yılı kapsayan denetimlerde denetimin en az her ay yapılması ve çalışma kağıtlarının aylık denetim faaliyetlerini göstermesi zorunludur.
c) Hesapların tetkikinde kullanılan özel işaretlerin açıklanması, hesap teyitleri, meslek mensubunun iç kontrol sisteminden yararlanıp yararlanmadığı veya düşünceleri açıkça gösterilmelidir.
d) Denetim programına göre denetimi yapılan hususlar ile aksayan denetim faaliyeti konuları nedenleri ile belirtilmelidir.
Çalışma kağıtları çalışma dosyası içinde on yıl süre ile yetkililerin isteği ile ibraz edilmek üzere saklanmalıdır.
Çalışma dosyası: çalışma kağıtlarının, doğruluk testlerinin, yazışmaların, denetlenen kuruluşa ait mukavelelerin, talimatların, yönetim karar suretleri gibi meslek mensubunun denetlenen kurum ve kuruluştan ibrazını istediği belgelerin muhafaza edilmesi amacıyla kullanılan denetim dosyasıdır.

Kanunsuz İşlemleri Bildirim Yükümlülüğü
Madde 57 - Meslek mensupları; mesleki sorumluluğunun bilincinde, denetim faaliyeti sırasında mevzuat hükümlerine aykırı hatalı ve hileli işlemleri tespit ettikleri takdirde, müşterilerine hata ve hilelerin düzeltilmesini teklif ederler. Bu teklife rağmen, hata ve hilelerin düzeltilmemesi halinde durum Yönetmeliğin 59. maddesinin (c) bendinde belirtilen olumsuz raporla ilgili mali mercilere aksettirilir. Adli yargıya, intikali gerekli olan ve suç teşkil eden hallerin yetkili mercilere duyurulması mecburidir.

Denetim Raporu
Madde 58 - Denetim Raporu;
a) Genel bilgi bölümü; ilgililerin belirtildiği,
b) Denetim kapsam bölümü; dönemi belirtilen mali tabloların genel kabul görmüş denetim standartlarına göre düzenlenip düzenlenmediğinin belirtildiği,
c) Meslek mensubunun açıklama ve görüş bölümü, denetiminin sonucunda meslek mensubunda oluşan kanaatının belirtildiği,
d) Rapor tarihi bölümü; denetimin bittiği tarihin gösterildiği,
e) Meslek mensubunun imzası; sözleşmeyi imzalayan denetimin sorumluluğunu yüklenen meslek mensubu tarafından raporun imzalandığı bölümleri içerir.

Denetim Raporu Çeşitleri
Madde 59 - Denetim raporları meslek mensubunun denetim sonucu oluşan görüşüne göre;
a) Olumlu rapor; denetim faaliyetinin bitiminde meslek mensubunun olumlu görüşünü ihtiva eden raporudur.
b) şartlı denetim raporu; meslek mensubunun denetim sırasında karşılaştığı denetim kapsamındaki sınırlamalar ile denetlenmesini istediği halleri ihtiva eden rapordur.
c) Olumsuz rapor; meslek mensubunun, denetim sırasında incelenen yerlerin ve kuruluşların gerçek durumunu yansıtmadığı kanaatına varması sonucu düzenlediği rapordur.

Denetleme Raporu ile İlgili Diğer Hususlar
Madde 60 - Serbest muhasebeci mali müşavirlerce düzenlenen raporlar ile yeminli mali müşavirlerce tasdiki ihtiva etmeyen raporlarda "ilgili mevzuata uygundur" ibaresi kullanılmaz. Bunun yerine ilgili olan mevzuat hükümlerinin açıkça yazılması zorunludur. Bu ibare ancak yeminli mali müşavirlerce tasdiki ihtiva eden raporlarda kullanılır.
Tasdik işlemine bağlı olsun olmasın denetim raporlarının denetimden sorumlu meslek mensubunca bizzat imzalanması esastır.
İmzaları yanında meslek unvanı, bağlı olduğu oda ve oda sicil kayıt numarası belirtilir.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Ruhsat Alan Meslek Mensuplarının Hak ve Ödevleri

Haklar
Madde 61 - Ruhsat almış olan meslek mensupları bağımlı veya meslek konusu dışında başka işlerde çalıştıkları, ya da mesleki faaliyette bulunmadıkları hallerde;
a) Meslek kütüğündeki kayıtları, kanunlarında mani bir durum yoksa veya kendi istekleri dışında silinemez.
b) Meslek kütüğüne kayıtlı olmaları halinde;
aa) Odalar ve birliğin faaliyetlerine katılırlar,
bb) Üyelikten doğan haklarını kullanırlar.

Ödevler
Madde 62 - Ruhsat alan meslek mensupları bağımlı veya meslek dışında çalıştıkları ya da mesleki faaliyette bulunmadıkları takdirde unvanlarını ve tasdik yetkilerini kullanamazlar. Oda ve Geçici Kurul'a karşı üyelikten doğan ödevlerini yerine getirirler.

Ruhsat Alan Meslek Mensuplarının Meslek Kütüğünden Silinmesi
Madde 63 - Ruhsat alan meslek mensupları aşağıdaki hallerde meslek kütüğünden silinir.
a) Bu Yönetmeliğin 35. maddesinin b, c, d ve e bentlerinde yazılı hallere göre meslek mensuplarının çalışanlar listesinden silinmesi,
b) Ruhsatın herhangi bir sebeple iptal edilmesi,
c) Kendi isteği ile kaydını sildirmesi,
d) Ölümü,
e) Diğer sebepler.
Yeniden müracaat edenlerden istenecek belgeler kaydın silinme nedenleri dikkate alınarak ilgili odaca belirlenir.


BEŞİNCİ BÖLÜM
Tebliğlerle Uygulama Birliğini Sağlamak

Madde 64 - Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen mesleki konularla ilgili olarak yapılacak çalışmalar hakkında, meslek mensupları arasında uygulama birliğini sağlamak için Geçici Kurul tebliğler çıkarmak suretiyle düzenlemeler yapabilir.

Madde 65 - Kanunun 2 nci maddesinin (a), (b) ve (c) fıkralarında sayılan işleri, meslek mensubu unvanını kazanmaksızın birden fazla müessese veya kuruluşta yapanların faaliyetleri, Kanunun 3 üncü maddesinde hükme bağlanan meslek unvanlarının haksız kullanılması sayılır.

Geçici Madde 1 - çalışmaları Maliye ve Gümrük Bakanlığı dışındaki Bakanlık, kurum ve kuruluşlarca düzenlenen bağımsız denetleme kuruluşları ve denetçiler 30/6/1990 tarihine kadar Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre gerekli düzenlemeleri yapmaları halinde mesleki faaliyetlerine devam edebilirler.

Geçici Madde 2 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, serbest muhasebeci ve serbest mali müşavir gibi çeşitli sıfatlarla Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen mesleki faaliyetlerde bulunan kişiler Geçici Kurul'dan izin almadıkça; kuruluşlar ise Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine göre ortaklık bürosu veya şirket olarak çalışmak üzere gerekli düzenlemeleri yapmadıkça 1/1/1990 tarihinden itibaren hiçbir mesleki faaliyette bulunamazlar.

Geçici Madde 3 - Birlik kurulup, Yönetmeliği yayınlanıncaya kadar, bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük
Madde 66 - Geçici Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 67 - Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye ve Gümrük Bakanı yürütür.
 


TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ
(23.08.1997 Tarih ve 23089 Sayılı R.G.)


BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç
Madde 1- Bu Yönetmelik; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Mu¬hasebecilerin, aday meslek mensubu olarak yetiştirilmeleri ve mesleğe hazırlan¬maları için staj programlarını, staj sürelerini, stajlarda uygulanacak değerlendir¬me yöntemlerini ve ilgili diğer hususları belirtmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kapsam
Madde 2- Bu Yönetmelik hükümleri; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Serbest Muhasebecilerin tabi olacakları stajın başlaması, uygulaması, sonuçlan¬ması, denetlenmesi ve 3568 sayılı Kanunun 6'ncı maddesine ilişkin uygulamala¬rın düzenlenmesine yönelik diğer hususları kapsar.

Hukuki Dayanak
Madde 3- Bu Yönetmelik, 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhase¬beci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nun 50/b maddesi gere¬ğince düzenlenmiştir.

Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen,
Kanun : 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'nu
Birlik : Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler veYeminli Mali Müşavirler Odalar Birliği'ni,
Odalar : Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odalarını,
Temel Eğitim ve Staj Merkezi (TESMER) : Eğitim ve staj programlarının hazırlanması ve  denetlenmesi ile görevli BİRLİK bünyesinde oluşturulan merkezi,
Yeminli Mali Müşavir : Kanunun 2/B maddesi ile 12. maddesinde belirtilen işleri yapan ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 9 uncu maddesindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir : Kanunun 2/A maddesinde belirtilen işleri yapan
ve 4 üncü maddesindeki genel şartlar ile 5/A maddesindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,
Serbest Muhasebeci: Kanunun 2/A-a maddelerinde belirtilen işleri yapan ve 4'üncü maddesindeki genel şartlar ile 5/B mad¬desindeki özel şartları taşıyan meslek mensuplarını,
Meslek Mensubu  :Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muhasebeci Mali     Müşavir ile Serbest Muhasebecileri,
Aday Meslek Mensubu: Kanunun öngördüğü şartları taşıyan ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik veya Serbest Muhasebecilik mesleğini ifa için mesleğe hazırlayıcı temel bilgileri edinmek üzere bir meslek mensubu yanında veya denetim ve gözetiminde mesleki çalışmalar yapan kimseyi,
Staja Başlama Değerlendirmesi : Odalarca kurulan Komisyonlarca yapılan değerlendirmeleri,
Staj Ara Dönem Değerlendirmeleri : TESMER tarafından yapılan ve bu Yönetmeliğin 26. maddesinde belirtilen A ve B grubu staj ara değerlendirmeleri,
Staj Bitirme Değerlendirmesi: TESMER tarafından yapılan C Grubu staj bitirme değerlendirmelerini, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Staja İlişkin Esaslar

İlkeler
Madde 5- Aday meslek mensuplarının stajıyla ilgili ilkeler aşağıda belirtilmiştir :
a) Stajın amacı, mesleki disiplin, bilgi, deneyim ve yeterliliğe sahip meslek men¬subu yetiştirmektir.
b) Aday meslek mensuplarının kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayacak ve yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmayacak bir staj uygulaması esastır.
c) Aday meslek mensuplarının kendilerini yetiştirmelerine imkan sağlayacak ve yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubunun mesleki faaliyetlerini aksatmayacak bir staj uygulaması esastır.
d) Stajın tamamlanan bilmesi için aday meslek mensubunun ara dönem ve staj bitirme değerlendirmeleri ile yanında staj yapılan meslek mensubunun tezkiyesi¬nin olumlu olması gerekir.
e) Stajlar; Serbest Muhasebeci Mali müşavirler ve Serbest Muhasebeciler için ayrı düzenlenir ve yürütülür.
f)   Staj TESMER tarafından hazırlanan program çerçevesinde fiilen tamamlanır.

Stajın Hedefleri
Madde 6- Stajın hedefleri :
a) Mesleğin gerektirdiği ahlaki nitelikler ve meslek bilincini yerleştirmek,
b) İlgili mevzuatı ve uygulamayı doğru ve etkili bir biçimde öğretmek ve mesleki bilgileri geliştirmek,
c) Yabancı dil ve bilgisayar eğitimine imkan sağlamak, d) Meslekte standartlaşmayı temin etmektir.

Aday  Meslek Mensubu Olma Şartları
Madde 7- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Sta¬jı'na başlamak için Kanunun 4'ncü maddesindeki genel şartlar ile 5/A-a ve 5/B maddesindeki öğrenim şartlarına haiz, staja başlama değerlendirmesinden en az 60 puan almış olmak ve Birlik tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış ol¬mak gerekir.

Staj Süresi
Madde 8- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi 2 yıldır. Ser¬best Muhasebeci adayları için staj süresi ise ön lisans seviyesinde mezun olan¬lar için 4 yıl,Ticaret Liseleri ile Maliye Meslek Liseleri mezunları için 6 yıldır.
Mücbir sebepler, stajın fiilen yapılmasına engel olacak derecede ağır kaza, ağır hastalık ve tutukluluk hali ile yangın, yer sarsıntısı, su basması gibi afetler ve kişi¬nin iradesi dışında meydana gelen gaygubetler (askerlik v.b.) gibi hallerdir. Staj mücbir sebepler dışında kesintisiz olarak yapılır. Ancak, mücbir sebeplerden do¬layı eksik kalan staj süresi Oda Yönetim Kurulu Kararı ile tamamlatılır.

Stajdan Sayılan Süreler
Madde 9- Kanunun 6. maddesinde belirtilen süreler staj süresinden sayılır ve süre bu kadar kısalır.
Buna göre;
a) Kanunları uyarınca vergi inceleme yetkisine sahip olanların bu yetkiyi aldıktan sonra kamu hizmetlerinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.
Bu kapsamda Maliye Müfettişlerinin, Hesap Uzmanlarının, Gelirler Kontrolörleri¬nin, Bankalar Yeminli Murakıplarının ve bunların yardımcılarının veya stajyerleri¬nin, İI Defterdarlarının, Vergi Dairesi Müdürlerinin, Vergi Denetmenlerinin, Bağım¬sız Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde Mal Müdürlerinin, kamu hizmetlerinde geçen süreleri kurumlarınca düzenlenen hizmet cetveli ile belgelendirilmek kay¬dıyla dikkate alınır.
b) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhase¬be birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetle¬rinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.
Kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bu¬lunanlar bu hizmet sürelerini kurumlarından alacakları hizmet cetveli, imza sirkü¬leri ve yazı ile belgelendirirler.
Bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanlar ise çalıştıkları müessesede bu şartlarla sorumlu olarak yeterli süreyi kapsayacak şekilde çalıştıklarını, Ticaret Sicili Ga¬zetesi, imza sirküleri, SSK, işe giriş bildirgesi ve 4 aylık dönem bordrosu ile mali denetimden sorumlu olunduğuna ilişkin belge ile belgelendirirler. Birlik'çe ge¬rekli görülen hallerde başkaca belgelerde istenebilir.
c) Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Si¬yasal Bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokulların bu alanlarında öğretim üyesi veya görevlisi olarak çalışanların çalışma süreleri staj sürelerinden sayılır. Bu hizmetler ilgili kurumlardan alınacak belgelerle tevsik edilir.
d) Resmi tatil ve izinlerle, Birlik ve TESMER 'ce yapılan eğitim veya değerlendir¬melerde geçen süreler stajdan sayılır. Ayrıca, bilgisayar, yabancı dil kursları ile li¬sansüstü ve doktora eğitiminde geçen süreler aşağıdaki şartlarla stajdan sayılır.
1- Birlik tarafından uygun görülen programlara göre 6 ayı aşmamak üzere ya¬bancı dil veya 3 ayı aşmamak üzere bilgisayar eğitiminde geçen süreler (Her iki programın stajdan sayılan süreleri toplamı 6 ayı geçemez.),
2- Lisansüstü diploma ve tezinin ibraz edilmesi şartıyla İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Finansman, Denetim ve Vergi ile ilgili alanlarda lisansüstü eğitim gö¬renlerin bu eğitimde geçen sürelerinin 1 yılı (bu bentteki haktan yararlananlar 1. bentteki haktan yararlanamazlar.),
3- Doktora diploması ve tezinin ibraz edilmesi şartı ile İktisat, Muhasebe, Dene¬tim, Finansman, Maliye, Vergi ve İşletmecilik ile ilgili alanlarda doktora yapanla¬rın (18) ayı. (Bu bentteki haktan yararlananlar yukarıdaki 1 ve 2. bentteki haklar¬dan yararlanamazlar.)

Staj Programı
Madde 10- Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Serbest Muhasebeci adayları¬nın staj konuları, çalışma programları ve staja ilişkin "Zorunlu Eğitim Programları" TESMER tarafından standart olarak hazırlanır.
TESMER Şubeleri ve Odalar staj konuları, çalışma programları ve Zorunlu Eğitim Programlarını mensuplarına duyurur ve uygulanmasını denetler.
Zorunlu Eğitim Programları; teorik ve uygulamalı olarak her staj yılı hazırlanır ve uygulanır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Stajla İlgili İşlemler

Başvurma
Madde 11- Aday Meslek Mensupları; staj yapacakları ilin ya da bölgenin ilgili Meslek Odasına başvuruda bulunurlar. Başvuru dilekçesine aşağıdaki bilgi ve belgelerin eklenmesi gereklidir.
a) Kanunun aradığı şartlara uygunluğu gösterir Birlik tarafından belirlenen belge¬ler,
b) Adayın Kanunun 4'üncü maddesinde belirtilen suçları işlemediğine dair savcı¬lıktan alınacak adli sicil beIgesi,
c) Yanında staj yapacağı meslek mensubunun muvafakat yazısı veya meslek mensubunun ilgili Odaca belirlenmesine ilişkin yazılı talebi,
d) Aday hakkında bilgi alınabilecek iki kişinin adresi (Bu kişiler adayın 1. ve 2. derecede yakın hısmı olamaz).
e) Staj giderlerinin ödendiğini gösteren belge.
Her başvuru için ilgili Odaca bir dosya açılır ve aday meslek mensubunun tüm staj süresince yapılacak işlemlerine ait belge ve yazışmaları bu dosyada sakla¬nır. Bu dosyalar, mesleğin ifası sırasında, her türlü işlem ve yazışmanın saklan¬ması için kullanılmaya devam edilir.
İlgili Oda staja başlayanlar için, aday meslek mensubu kütüğü tutar. Aday mes¬lek mensubu kütüğü; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Serbest Muhase¬beciler için ayrı ayrı düzenlenir. Meslek mensubu olanların bu kayıtları kapatılır ve meslek kütüğüne kaydı yapılır.
Staj başvuruları; Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır.

Aday Meslek Mensuplarının İlanı
Madde 12- Staja başlama değerlendirmelerine katılacaklar, başvuru tarihlerin¬den itibaren iki ay içinde, staja başlama hakkını elde edenler ise staja başlama değerlendirmelerinden itibaren 1 ay içinde ilan edilir.

İtiraz
Madde 13- Aday Meslek Mensubu; aleyhine verilmiş Oda kararının tebliğ tari¬hinden itibaren onbeş gün içinde Birliğe itiraz edebilir.
İtiraz üzerine otuzgün içinde Birliğin vereceği karar kesindir.

Başvuruların İncelenmesi
Madde 14- İlgili Oda Yönetim Kurulu adayın gerekli nitelikleri taşıyıp taşımadığı¬nı ve meslekle bağdaşmayan işlerle uğraşıp uğraşmadığını araştırarak bir rapor düzenlemek üzere Yönetim Kurulu üyeIerinden birini görevlendirir.
Ancak, aday başvuru sayısı bir yılda bini aşan Oda'larda bu araştırma meslek mensuplarından oluşan 5 kişilik bir inceleme komisyonu tarafından yapılır. Bu komisyon üyelerine çalışmaları karşılığı, ödenecek ücret Yönetim Kurulunca be¬lirlenir. İlgili Oda Yönetim Kurulu başvuruları iki ay içinde inceler ve varsa eksiklikleri ta¬mamlatır.

Yanında Staj Yapılacak Meslek Mensupları
Madde 15
1-Serbest Muhasebeci adayları stajlarını Yeminli Mali Müşavir, Serbest Muha¬sebeci Mali Müşavir veya Serbest Muhasebecilerin yanında ve/veya onların de¬netim ve gözetiminde yapabilirler.
2 - Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları ise stajlarını Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde yapabilirler.

Stajın Yapılması ve Yöntemi
Madde 16- Staja her yılın Mayıs, Eylül ve Ocak aylarında başlanır. Staj kesintisiz yapılır. Yapılan denetlemelerde 1 yılda 3 defa mücbir sebep olmaksızın staj ma¬hallinde bulunmayanların stajı iptal edilir.
Staj sırasında mesleğin icrasına ait tüm konuların staj mahallinde, aday meslek mensubuna gösterilmesi ve öğretilmesi esastır.

Staja Devam Zorunluluğu
Madde 17- Staja devam zorunludur. Staj süresi hiçbir şekilde kısaltılamaz. Aday meslek mensubu yanında veya gözetim ve denetiminde staj yaptığı meslek mensubunun gösterdiği işleri zamanında yapmaya mecburdur.
Staj programına uyulmadığı ya da yanında veya gözetim ve denetiminde staj ya¬pılan meslek mensubunun uygun olmayan davranışlarda bulunduğu kanaatine varan aday meslek mensubu kendiliğinde stajı kesemez. Aday bu durumu, bir dilekçe ile Oda Yönetim Kuruluna bildirerek tedbir alınmasını isteyebilir.
Yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensubunun ölümü, işi terki, disiplin ya da ceza uygulaması dolayısıyla meslekten ayrılması duru¬munda; kalan staj süresinin yanında geçirileceği meslek mensubunu ilgili Ser¬best Muhasebeci Mali Müşavirler Odası belirler.

Temel Eğitim ve Staj Merkezi
Madde 18- Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşa¬virler Odaları Birliği staj programlarının hazırlanması, uygulanması ve denetlen¬mesi ile görevli bir " Temel Eğitim ve Staj Merkezi" kurar. Bu merkez; staj prog¬ramlarının her yıl yenilenmesine, stajların düzenli ve disiplinli yapılmasına ve stajların denetlenmesine yönelik tedbirleri hazırlar ve odalara bildirir.
Odalar, bu merkezin taleplerine uygun staj uygulamalarının yapılmasını sağla¬makla yükümlüdürler.
Temel Eğitim ve Staj Merkezi aday meslek mensuplarının mesleki yayınlardan ya¬rarlanabilmesi için gerekli tedbirleri alır.
Temel Eğitim ve Staj Merkezi; Birlik Yönetim Kurulunca meslek mensupları ara¬sından seçilen beş üye tarafından yönetilir. ÜyeIerin ücret veya huzur hakları Bir¬lik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
TESMER Yönetim Kurulunca gerekli görülen illerde Temel Eğitim ve Staj Merke¬zi Şubeleri açılır. Temel Eğitim ve Staj Merkezi Şubelerinin çalışma usul ve esas¬larına ilişkin Yönerge TESMER Yönetim Kurulunca yürürlüğe konulur. TESMER, stajyerlerle ilgili staj kütüğünü oluşturur.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Aday Meslek Mensupları ile İlgili İşlemler

Staja Başlama
Madde 19- Staja başlama değerlendirmesini başaran aday meslek mensubu¬nun, hangi meslek mensubunun yanında veya gözetim ve denetiminde staja başlayacağı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nca ilan edilir ve yanın¬da staj yapılan meslek mensubuna bildirilir.
Aday meslek mensubu, ilgili staj döneminin ilk on günü içinde stajına başlamak zorundadır. Yanında staja başlanan meslek mensubu; durumu bir yazıyla ilgili Odaya bildirir ve bu yazı aday meslek mensubunun dosyasında saklanır.
Aday meslek mensubunun herhangi bir nedenle başka bir Oda faaliyet alanına nakli halinde, kalan süre için staja başlama ile ilgili hükümler uygulanır.

İzin Durumu
Madde 20- Aday Meslek Mensubu'na 1475 sayılı İş Kanunu'na göre izin kullandırılır. Staj değerlendirmeleri ve Odalar arasında nakil için ayrıca yedişer gün izin verilir.

Disiplin
Madde 21- Kanunun ve ilgili yönetmeliğin meslek mensupları hakkında düzenlenmiş olduğu disiplin esasları aday meslek mensuplarına da uygulanır.

Özlük Hakları
Madde 22- Aday meslek mensupları staja illerindeki TESMER Şubeleri bünyesinde başlarlar.
Aday meslek mensubuna staj süresince bu Yönetmeliğin 15'inci maddesinde belirtilen meslek mensubu tarafından ücret ödenir.
Aday meslek mensubu ile TESMER arasında yapılacak sözleşme gereği aday meslek mensubunun sigorta primleri TESMER tarafından ödenir. Meslek men¬subu söz konusu sigorta primlerini ilgili ayın 10'una kadar TESMER'e ödemek zorundadır.
Meslek mensubunca primi ödenmeyen aday meslek mensubunun staj yeri de¬ğiştirilir. Bu maddeye ilişkin uygulama TESMER Merkez Yönetim Kurulunca onaylanacak Stajyer Sözleşmesi ile düzenlenir.
Aday meslek mensuplarının TESMER tarafından düzenlenen eğitim programları¬na katılmaları durumunda, giderleri kendileri tarafından karşılanır.

Bağdaşmayan İşler
Madde 23- Kanunda belirtilen meslek ve meslek onuru ile bağdaşmayacak iş¬ler; aday meslek mensupları için de geçerlidir. Ayrıca; aday meslek mensupları, yanında staj yaptıkları kişilerin dışındaki meslek mensupları nam ve hesabına çalışamazlar; kendi nam ve hesaplarına da, meslek mensuplarının yapabilecek¬leri işleri yapamazlar.

Staj Sırasında İlişik Kesme
Madde 24- Aşağıdaki hallerde; aday meslek mensuplarının stajı tamamlamalarına izin verilmez ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile meslekle ilişikleri kesilir.
a) Bu yönetmeliğin 7. maddesindeki şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar,
b) Yönetmeliğin 10'uncu maddesindeki eğitim programlarına katılmayanlar,
c) Yönetmeliğin 11'nci maddesine göre verilen belgeleri doğru olmayanlar veya bu belgelerinde tahrifat yapıldığı anlaşılanlar,
d) Yönetmeliğin 16'ncı maddesine göre stajı iptal edilmiş olanlar,
e) Yönetmeliğin 22'nci maddesinde belirtilen sözleşme hükümlerine aykırı davrananlar,
f) Yönetmeliğin 23'üncü maddesine aykırı davrandığı tesbit edilenler, g) Yönetmeliğin 26'ncı maddesindeki şartları sağlayamayanlar.
Oda Yönetim Kurullarının bu konulardaki kararları 7 gün içinde aday meslek mensubuna ve yanında son olarak staj yapılan meslek mensubuna tebliğ edilir. Bu kararlara tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde Birlik nezdinde itiraz edilebilir. Birliğin 60 gün içinde vereceği karar kesindir.

Staj Sonunda İlişik Kesme
Madde 25- Staj bitirme değerlendirmesinde başarılı olamayan aday meslek mensubu ile yanında staj yaptığı meslek mensubuna Oda Yönetim Kurulu tarafından 7 gün içinde ilgilinin adaylıkla ilişkisinin kesildiği yazılı olarak bildirilir.BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Serbest Muhasebecilik Staj Ara ve Bitirme Değerlendirmeleri
Madde 26- Serbest Muhasebeci adayları iki yılda bir yazılı Staj Ara Dönem Değerlendirmeleri ve staj sonunda Staj Bitirme Değerlendirmesine tabi tutulurlar. Staj Ara Dönem Değerlendirmesi ve Staj Bitirme Değerlendirmesi üç grup halinde yapılır.
A ve B grubu, staj ara dönem değerlendirmeleri, C grubu ise staj bitirme değerlendirmesidir.
A Grubu
Staj Ara Dönem
Değerlendirmesi  : Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, Serbest Muhasebecilik stajını yapan aday meslek mensuplarının 2 yıllık staj süresi sonundaki değerlendirmesidir.
B Grubu
Staj Ara Dönem
Değerlendirme : Önlisans seviyesinde mezun olup, Serbest Muhasebecilik stajı¬nı tamamlayanlar ile A Grubunda belirtilen okullarda eğitim görüp, A Grubu değerlendirmesini başaran ve 4 yıllık staj süresini tamamlayanlara uygulanan ara dönem değerlendirmesidir.
C Grubu
Staj Bitirme
Değerlendirme : Ticaret Lisesi veya Maliye Meslek Lisesi mezunu olup, 6 yıllık veya önlisans seviyesinde mezun olup, 4 yıllık serbest muhasebecilik stajını tamamlayan ve B grubu staj ara dönem değerlendirmesini başaranlar ile lisans veya daha üstü eğitim programlarından mezun olup, 2 yıllık stajını tamamladıktan sonra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavlarının tüm haklarında başarı gösterememiş aday meslek mensuplarına uygulanan staj bitirme değerlendirmesidir.
Serbest Muhasebeci adayları katılmak zorunda oldukları staj ara dönem değerlendirmelerine katılmadıkları ya da başarısız oldukları takdirde staj bitirme değerlendirmesine alınmazlar ve başarısız bulundukları grup seviyesinde stajları kesilir.
Serbest muhasebeci adaylarının, stajlarının bitimindeki ilk staj bitirme değerlendirmelerine katılmaları esastır. Ancak geçerli mazeretlerinin bulunması halinde bu mazeretlerinin ortadan kalktığı tarihten itibaren 1 yıl içinde yapılacak staj bitir¬me değerlendirmelerini başarmak zorundadırlar.
Adayların staj ara dönem ve bitirme değerlendirmelerinde başarılı sayılmaları için 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekir. İlk değerlendirme başarısız olan adaylara izleyen bir yılda 3 staj ara dönem ve bitirme değerlendirmesine katılma hakkı tanınır. Bu değerlendirmelerde de başarısız olanlar ile bu haktan yararlanmayanlar staj şartını yerine getirmemiş sayılır.
Staj ara dönem ve bitirme değerlendirmeleri TESMER tarafından yapılır.

Tezkiyeler
Madde 27- Yanında veya gözetim ve denetiminde staj yapılan meslek mensupları adaylar için 100 puan üzerinden not vermek suretiyle her yıl gizli tezkiye düzenlerler ve aday meslek mensubunun dosyasına konulmak üzere ilgili Odaya gönderirler yanında veya gözetim ve denetiminde 3 aydan az staj yapan adaylar için tezkiye düzenlenmez. Tezkiye formunun şekli ve içeriği TESMER tarafından belirlenir.

Denetim
Madde 28- Birlik, Odalar ile TESMER staj işlemlerinin yürütülmesini mahallinde denetleyebilir.
TESMER Şubeleri, Oda Yönetim Kurulları; her yıl staj programları ile ilgili uygula¬maları gösterir bir raporu TESMER'e gönderirler.

Madde 29- TESMER, staj programlarının uygulanmasında, üniversiteler, diğer meslek kuruluşları ve benzeri yabancı meslek kuruluşları ile işbirliği yapabilir.

Yürürlükten Kaldırma
Madde 30- 01.08.1992 gün ve 21302 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan "Ser¬best Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği" yü¬rürlükten kaldırılmıştır.

Geçici Madde 1- Bu yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce staja başlayan meslek mensupları hakkında yürürlükten kaldırılan yönetmelik ile bu yönetmeli¬ğin lehe olan hükümleri birlikte uygulanır.

Yürürlük
Madde 31- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 32- Bu Yönetmelik hükümlerini, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

 

 

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2024 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo