Web Mail Anasayfa
Etik Taahhütname İmzalayan Meslek Mensuplarımız
2
Ağu

7143 Sayılı Kanun Oda Başvuruları


18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan "7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN”un 10. maddesinin 11. bendi:

“31/3/2018 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla ödenmesi gerektiği halde bu Kanun'un yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümlerine göre meslek mensuplarının üyesi oldukları odalara olan aidat borçları ile odaların Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği'ne olan birlik payı borçlarının asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanun'un yayımı tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanun'un yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır.

Fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu fıkra hükmünden yararlanmak isteyen borçluların fıkrada belirtilen şartları yerine getirmelerinin yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır. Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dahil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması halinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır. Bu takdirde, borçluların mahkeme ve icra masrafları ile vekalet ücretini ilk taksit tutarı ile birlikte ödemeleri şarttır. Bu Kanun'un yayımı tarihi itibarıyla üyelerin odalara, odaların da Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir.“


Bu madde kapsamında; Odamız üyelerinin vadesi 31.03.2018 öncesi olan Oda aidat borçlarının tamamını en fazla 6 eşit taksitle ödeme imkanı olup; Kanun’dan yararlanmak isteyen üyelerimizin 31 Temmuz 2018 tarihine kadar Odamıza başvuru yapması gerekmektedir. Kanun'dan yararlanacak üyelerimizin aidatlarına uygulanan gecikme faizlerinin tamamı silinecektir.

Aidat tutarınızı E-BİRLİK üzerinden görebilir ve ya Odamızdan öğrenebilirsiniz. (2018 yıllık aidat ve öncesi aidatlar Kanun kapsamına girmektedir)


Başvuru için 7143 SAYILI KANUN BAŞVURU FORMU’nu İMZALI OLARAK Odamıza mail ve ya faks yolu ile gönderebilirsiniz.


Son başvuru ve 1. taksit ödeme tarihi 31 Temmuz 2018’dir.


7143 SAYILI KANUN BAŞVURU FORMUÜye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2018 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo