Web Mail Anasayfa
 

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ Uygulaması Hakkında Duyurusu

 

 

MESLEKİ ARAŞTIRMA VE MEVZUAT KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDAN;

 

2013 YILINDA TUTULACAK VE TASDİK EDİLECEK TİCARİ DEFTERLER HAKKINDA DUYURU

 

Sayın Meslek Mensupları,

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 2013 yılında kullanılacak defterler hakkında geniş açıklamalar yapılmıştır. Komisyonumuz bu duyuru ile Tebliğde önemli noktaları tespit ederek aşağıdaki bilgilerinize sunmuştur.

 

1.     TUTULACAK DEFTERLER

 

A.)  KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLER (Tebliğ : 5/2 Maddesi)

 

1. Yevmiye Defteri

2. Defter-i Kebir

3. Envanter Defteri

4. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

 

B.)  ANONİM ŞİRKETLER VE SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT ŞİRKETLER (Tebliğ : 5/1 ve 5/3 maddeleri)

 

1. Yevmiye Defteri

2. Defter-i Kebir

3. Envanter Defteri

4. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

5. Pay Defteri

6. Yönetim Kurulu Karar Defteri

 

C.)  LİMİTED ŞİRKETLER (Tebliğ : 5/1 ve 5/3 maddeleri)

 

1. Yevmiye Defteri

2. Defter-i Kebir

3. Envanter Defteri

4. Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri

5. Pay Defteri

 

D.) DERNEK VE VAKIFLARIN İKTİSADİ İŞLETMELERİN TUTACAĞI DEFTERLER (Tebliğ : 5/4 maddesi)

 

1. Yevmiye Defteri

2. Defter-i Kebir

3. Envanter Defteri

 

E.)   İŞLETME ESASINA GÖRE TUTULACAK DEFTER (Tebliğ : Geçici Madde. 1 )

 

1. İşletme Defteri

 

Not: Mükellefler ister Ticaret Odasına ister Esnaf Odasına kayıtlı olsun yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar İşletme Defteri Tutmaya Devam edeceklerdir. (Tebliğ Geçici Madde 1)

 

F.)   SERBEST MESLEK ERBABININ TUTACAĞI DEFTERLER :

 

1. Serbest Meslek Kazanç Defteri

 

GENEL HÜKÜMLER :

 

·       PAY DEFTERİ mevcutsa; tebliğin 9. Maddesinde sıralanan bilgilerden eksik olanların yazılması ve yeterli yapraklarının olması koşuluyla Açılış tasdiki yapılmadan kullanılmaya devam edilebilir.

 

·       GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ’ ni 2013 yılı için tasdik etmemiz, sonraki yıllarda (örneğin 2014 yılı için) yeterli yapraklarının olması şartıyla bir sonraki yıl için Açılış Tasdiki yapılmadan ;  kullanmaya devam edilebilir.

 

·       LİMİTED ŞİRKETLER halen kullanılmakta olan KARAR DEFTERİ’ nde yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla, GENEL KURUL VE MÜZAKERE DEFTERİ olarak kullanmaya devam edebilirler. (Tebliğ Geçici Madde 3/2)

 

·       LİMİTED ŞİRKET MÜDÜRLER KURULU DEFTERİ Bu tebliğ ile Limited şirketler tarafından tutulması zorun değildir. Ancak Bu defteri tutmak istemeyen Limited Şirketler aldıkları kararları GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ’ne  kaydetmek zorundadırlar.

 

·       LİMİTED ŞİRKETLERDE müdür veya müdürler kurulunun şirket yönetimi ile ilgili olarak aldığı kararlar GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİNE kaydedilebileceği gibi ayrı bir MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERİ DE TUTULABİLİR. Müdürler kurulu karar defterinin tutulması halinde açılış ve kapanış onayları dahil olmak üzere yönetim kurulu karar defterine ilişkin hükümler uygulanır. Kararların genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilmesi halinde Ticari Defterler Tebliğinin  10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen hususların yazılması zorunludur. Ayrı bir müdürler kurulu karar defteri tutulması halinde müdür veya müdürler kurulu kararları genel kurul toplantı ve müzakere defterine kaydedilemez

 

·       213 Sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gerçek ve tüzel kişilerin faaliyet konularına göre tutulması zorunlu olan diğer defterler olan;

 

-          İmalat Defteri

-          Kombine İmalatta İmalat Defteri

-          Bitim İşleri Defteri

-          Yabancı Nakliyat Kurumlarının Hasılat Defteri

-          Ambar Defteri

-          Çiftçi İşletme Defteri

 

İlgili mükellefler tarafından tasdik edilmeye ve kullanılmaya devam edilecektir.

 

·       488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu Tebliğleri Gereğince Anonim Şirketler Damga Vergisi Defteri Kullanmaya devam edeceklerdir.

 

·       Diğer vergi mükelleflerinden sürekli damga vergisi mükellefiyeti açtıranlar Damga vergisi defteri tutmak zorundadır

 

·       Kooperatifler, kendi kanunları gereği tutmak zorunda olduğu defterler için tasdik ve kapanış tasdikleri yönünden kıyasen A.Ş.'lerin tabi olduğu hükümlere göre hareket edeceklerdir. Yönetim kurulu karar defteri ile yevmiye defterinin kapanış tasdikini yapacaklardır.  

 

2.      DEFTERLERİN TASDİK ZAMANI :

 

Vergi Usul Kanunu’nun 221. Maddesi ve Türk Ticaret Kanunu’nun 64. Maddesine göre;

 

a.)        Öteden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda (ARALIK);

b.)        Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda;

c.)        Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde;

d.)        Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya sair sebeplerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce tasdik edilir.

 

Önemli: Pay defteri ile Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönenlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. (T.T.K 64/3)

 

3.      TASDİK YENİLEME (ARA TASDİK)

 

a.)    Ara Tasdik Zamanı :

 

Her yılın Ocak Ayı son günü

 

b.)    Ara Tasdik Yapılabilecek Defterler:

1.      İşletme Defteri

2.      Serbest Meslek Kazanç Defteri

3.      Yevmiye Defteri

4.      Defteri Kebir

5.      Envanter Defteri

6.      Yönetim Kurulu Karar Defteri

 

4.      KAPANIŞ TASDİKİ (TTK 64/5 VE TEBLİĞ MADDE 15)

 

a.      Kapanış Tasdikine Tabi Defterler :

1.      YEVMİYE DEFTERİ (Gerçek Kişi Bilanço Usülüne Göre Defter Tutanlar Dahil)

2.      YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ (Her Tür Kooperatifler Dahil)

 

b.      Kapanış Tasdik Zamanı :

 

Hesap dönemini izleyen yılın 3. Ayın son gününe (Normal Hesap dönemleri için 31 Mart) kadar yaptırılmalıdır.

 

Ancak İşletme,Serbest Meslek,Yevmiye,Envanter,Defterikebir ile Yönetim Kurulu Karar Defterlerini izleyen yılda da kullanmak isteyenler kapanış tasdiklerini 31.MART tarihini beklemeyip  öncelikle OCAK AYI İÇERSİNDE KAPANIŞ  tasdik lerini  yaptırıp akabinde yine OCAK AYI İÇERSİNDE HER HANGİ BİR KAYIT YAPMADAN VEYA KARAR ALMADAN AÇILIŞ(ARA) TASKİLERİNİ  yaptırmaları gerekir.

 

5.      ONAYIN ŞEKLİ (TEBLİĞ MADDE 14-E)

 

Tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yazılır.

 

Defter tasdik için noter ekranından giriş yspılırken önceki yıllardan farklı olarak sermaye ile ilgili olarak taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının girilmesi gerekmektedir.

 

Tüm meslek mensupları ve çalışanlarına bu yoğun ayda komisyon ve şahsım adına saygı ve sevgilerimi sunar  kolaylıklar dilerim.

 

 

 

OSMAN YAŞAR BAYRAM

Komisyon Başkanı

 

 

 

 

 

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2020 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo