Web Mail Anasayfa
 

2013 Yılında Tutulacak Defterler İle Açılış Kapanış Tasdikleri

 

 

DUYURU

 

                2013 YILINDA TUTULACAK   DEFTERLER İLE AÇILIŞ  KAPANIŞ TASDİKLERİ

 

                  Değerli meslek mensupları  arkadaşlar hepinize komisyon ve şahsım adına bu yoğun kış ayında en derin saygı ve sevgilerimizi sunar, işlerinizde kolaylıklar dileriz.    

 

                                                                                                                                                                           Osman Yaşar BAYRAM

                                                     Mesleki Araştırma ve Mevzuat Komisyonu Başkanı

 

 

Bu yıla kadar tutulacak defter tasdiklerimizi 213 S.VUK. hükümlerine göre yapmaktaydık. Ancak 6102 sayılı T.T.K.’nun yürürlüğe girmesi sonucu bundan böyle  213 S.VUK, 6102 TTK. ve Muhtelif Yasa ve tebliğlerle konulmuş olan ve tutulması gereken defterler, yine tutulmaya ve tasdik edilmeye devam edilecektir.

 

1.) Tasdik  edilecek tüm defterler için noterler sicil tasdiknamesi isteyeceklerdir. Defterlerini tuttuğumuz vergi mükelleflerinden ticaret sicil belgesi istenecektir. Bunların hazır edilmesinde fayda görülmektedir.

 

2.) Geçmişte bir şekilde ticaret odası üyesi olup; ancak şu anda işletme hesabına göre defter tutanların ticaret odası üyeliği, 31.12.2012 tarihinde kadar düşürülmezse 2013 yılı için bilanço esasında defter tutmak zorunda kalabilirler.

 

Bunlar için 2011 yılı işletme hesabı özeti tasdik edilerek bu özette 2011 yılında mal alımı 70.000.00 TL.nin altında, mal satışı 95.000.00 TL.nin altında ve hizmet işletmesi ise hasılatı 77.000.00 TL.nin altında, bunlar 21.07.2007 tarih ve 26589 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2007/12362 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince Ticaret Odası üyeliğinden esnaf sicili üyeliğine geçiş yapılabilir. Bunu talep ederek yaptırmak gerekir.

 

3.) TUTULACAK DEFTERLER

A- İŞLETME HESABI DEFTERİ

B- SERBEST MESLEK KAZANCI DEFTERİ

 

BİLANÇO ESASINDA VERGİLENDİRİLENLER İÇİN

A-YEVMİYE DEFTERİ

B-DEFTERİ-İ KEBİR

C-ENVANTER DEFTERİ

 

4-) ANONİM ŞİRKETLER

A- YEVMİYE DEFTERİ

B- DEFTERİ-İ KEBİR

C- ENVANTER DEFTERİ

D- PAY DEFTERİ

E- YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

F- GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZSAKERE DEFTERİ

G- DAGA VERGİSİ DEFTERİ

 

5-) LİMİTED ŞİRKETLER

A- YEVMİYE DEFTERİ

B- DEFTERİ-İ KEBİR

C- ENVANTER DEFTERİ

D- PAY DEFTERİ

E- MÜDÜRLER KURULU KARAR DEFTERİ

F- GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZSAKERE DEFTERİ

 

ÖZELLİKLİ DURUMLAR

1- KOLLEKTİF ŞİRKET,KOMANDİT ŞİRKET,ANONİM VE KOOPERATİF DE TİCARET ŞİRKETLERİDİR YUKARIDAKİ ŞİRKETLERE İLİŞKİN YÜKÜMLÜLÜKLER BUNLAR İÇİNDE GEÇERLİDİR.

 

2- VERGİ MÜKELLFLERİ ÖTEDEBERİ TUTMAYA DEVAM ETTİKLERİ DİĞER DEFTERLER

A- SÜREKLİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİYETİ TESİS ETTİRENLER DAMGA VERGİSİ DEFTERİ

B- İMALAT DEFTERİ

C- KOMBİNE İMALATTA İMALAT DEFTERİ

D- BİTİŞ İŞLERİ DEFTERİ

E- BANKA DEFTERİ

F- GİDER VERGİSİ DEFTERİ

G- YABANCI NAKLİYAT KURUMLARINDA HASILAT DEFTERİ

H- AMBAR DEFTERİ

 

6-) 213 SAYILI KANUNA GÖRE OCAK AYINDA ARA TASDİK YAPILMAKTAYDI ANCAK 6102 SAYILI KANUNDA ARA TASDİK MÜESSESESİ DÜZENLENMEMİŞTİR BU DURUMUN DİKKATE ALINMASI GEREKİR

 

7-) DEFTERLERİN NORMAL TASDİK ZAMANI ARALIK AYI SONUNA KADARDIR

 

8-) MUHTEMELEN  DEFTER TASDİKLERİ İLE İLGİLİ MALİYE BAKANLIĞI,GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI’NIN ORTAKALAŞA BİR TEBLİĞ VEYA BAZI GELİŞMELER OLABİLİR DEFTER TASDİK KONULARINDA YAPILACAK AÇIKLAMALARI TAKİP ETMEKTE FAYDA GÖRÜLMEKTEDİR.

 

9-) İŞLETME HESABINDAN BİLANÇOYA GEÇİŞLE İLGİLİ SORULAN SORULARA GELİNCE;

            

VUK 2013 yılı defter tutma hadleri Yeniden Değerleme Oranı uygulanmak suretiyle Komisyonumuzca hesaplanarak aşağıda tablo halinde sunulmuştur.  2013 Yılı Miktar ve Hadler ilişkin VUK Tebliği yayınlanana kadar tasdik edilecek defterler için aşağıdaki tablodan yararlanarak hareket etmenizi tavsiye ederiz

 

2012 Yılı için uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı % 7,8 (Yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiştir. (İlgili Tebilğ 419 Nolu V.U.K. Genel Tebliği 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında, "Bu Kanunda yer alan maktu hadler ile asgari ve azami miktarları belirtilmiş olan para ile ödenecek ceza miktarları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Bakanlar Kurulu, bu suretle tespit edilen had ve miktarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye, nispi hadleri ise iki katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye veya tekrar kanuni seviyesine getirmeye yetkilidir." hükmü yer almaktadır.


Bu hüküm göz önüne alınarak, Vergi Usul Kanunu’nun 2013 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2012 yılı için %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01/01/2013 tarihinden itibaren uygulanacak tahmini hadler ekli listede gösterilmiştir.

Sn

AÇIKLAMA

2012 DEĞERİ (VUK 411 NOLU TEBLİĞ)

YEN. DEĞ. ORANI (VUK 419 NOLU TEBLİĞ)

HESAPLANAN TUTAR

2013 YILINDA UYGULANACAK TUTAR (*)

A

YILLIK MAL ALIŞ

140.000.-

7,80

150.920.-

150.000.-

YILLIK MAL SATIŞ

190.000.-

7,80

204.820.-

204.000.-

B

HİZMET G.SAFİ HASILAT

77.000.-

7,80

83.006.-

83.000.-

C

(A) VE (B) Bentlerinin Birlikte yapılması Halinde İş Hasılatının 5 Katı ile Yıllık Satış Tutarı Toplamı

140.000.-

7,80

150.920.-

150.000.-

(*) VUK 414. maddesi hesaplanan maktu had ve miktarların yüzde 5 ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz.” hükmü gereği Yeniden Değerleme Oranı ile çarpılması suretiyle arttırılan tutarların da % 5’ini aşmayanlar dikkate alınmamıştır. Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2012 yılı için % 7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.

 

 

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2020 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo