Web Mail Anasayfa
 

Mükellef Bilgileri Bildirimi 2014 Yılı Uygulaması

 

 

"Mükellef Bilgilendirme Matbu Dilekçesi", "Sorgu Formu" ve "Mükellef Bilgileri Bildirimi Kılavuzu"na Sayfa Sonundan Ulaşabilirsiniz

 

 

MÜKELLEF BİLGİLERİ BİLDİRİMİ HAKKINDA

HAKKINDA DUYURU

 

1. BİLDİRİM MÜKELLEFİYETİ GETİRİLENLER

BİLDİRİMİ VERECEKLER

BİLDİRİMİ VERMEYECEKLER

-          Ticari Kazanç Sahipleri (Basit Usül Hariç)

-          Zira Kazanç Sahipleri

-          Serbest Meslek Kazanç Sahipleri

-          Kurumlar Vergisi Mükellefleri

-          Basit Usül Mükellefleri

-          GMSİ Mükellefleri

-          Kamu Kurumları

-          Kamu Kurumu Niteliğindeki kurum ve kuruluşlar

-          Dernekler (iktisadi işletmeleri Hariç)

-          Vakıflar (İktisadi İşletmeleri Hariç)

-          Ticari Amaç Taşımayan Site ve Apartman Yönetimleri

-          Valilik ve Kaymakamlık Bünyesinde kurulan Hizmet birlikleri vb.

2.         BİLDİRİMİN VERİLME ZAMANI:

*          01 Nisan itibariyle faal olan (tasfiye işlemi devam edenler dahil) mükelleflere ait Mükellef Bilgileri Bildirimi 1 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecektir.

 

*          "01 Nisan tarihi itibariyle faal olan" ibaresi; 01 Nisan - 31 Mayıs tarihleri arasında işlerini terk etmemiş (terk işlemi sonuçlanmamış olan) mükellefleri kapsamaktadır.

 

*         Bu tarihler arasında faaliyetlerini terk eden mükellefler, terk işlemi yapılmadan önce bildirimi düzenlememişlerse ve bildirim verme süresi içinde terk işlemi sonuçlanmış ise Mükellef Bilgileri Bildirimi vermelerine gerek yoktur. Ancak, 31 Mayıs tarihi ve öncesi yeni tescil işlemi yapılmış olanların bildirim vermesi gerekmektedir.

 

3.         BİLDİRİMİN DÜZENLENMESİ:

Gerekli girişler yapıldıktan;

 "Düzenleme" (Yeni Giriş, Önceki Yıl Bildirimi Üzerinden Düzenlemek),

 "Güncelleme" ya da "... Yılı Görüntüleme" seçeneklerinden birisi tercih edilebilir.

3.1.      "DÜZENLEME" seçilmesi halinde;

3.1.1. "YENİ GİRİŞ" ile içinde bulunulan yıla ait yeni bildirim düzenlenir. Mükellef yeni giriş ile (bir önceki yıl bildirim düzenlenmemiş ise) Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenleyecek ise, bildirimi düzenleyeceği ve faaliyeti devam eden merkez veya şube hangi vergi dairesine bağlı ise ekrana getirilen faal olduğu vergi dairelerinin bulunduğu listeden (Combobox) seçilir.

3.1.2. "ÖNCEKİ YIL BİLDİRİMİ ÜZERİNDEN DÜZENLEMEK" ile mükellefe ait bir önceki yıl düzenlenen bildirimler listelenir. Bu listeden seçilen bildirim üzerinde yapılan güncelleme sonrası kaydedildiğinde cari yıla ait yeni bildirim olarak kayıt işlemi yapılmış olur.

3.2.      "GÜNCELLEME"         İçinde bulunulan yıl için düzenlenmiş olan bildirimler listelenir. Bu listeden seçilen bildirim üzerinde yapılan değişiklikler sonrası kaydedildiğinde aynı bildirimin üzerine (güncel hali olarak) kayıt işlemi yapılmış olur.

3.3.      "... YILI GÖRÜNTÜLEME"

Seçilen yıla ait düzenlenen bildirimler listelenir, listeden seçilen bildirim görüntülenir ve istenmesi halinde yazıcıdan yazdırılabilir.

 

3.4.      Bildirimde bulunan alanlarla ilgili açıklamalar;

3.4.1. "Güncelleme" ve "Önceki yıl bildirimi üzerinden düzenleme" seçenekleri seçilmiş ise, "mükellef ve işyerine ait bilgiler" ekranında yer alan vergi dairesi alanı boş olarak getirileceğinden faal olunan vergi dairesi yeniden seçilmelidir.

 

3.4.2. "Önceki yıl bildirimi üzerinden düzenleme" seçeneği seçilmiş ise "mükellef ve işyerine ait bilgiler" ekranında yer alan işyerinin niteliği alanı 2013 yılında ilave edildiğinden 2012 yılına ait bildirim seçildiğinde bu alan boş gelecektir. İşyerinin niteliği listeden (Combobox) seçilmelidir.

 

3.4.3. 2012 yılında düzenlenen Mükellef Bilgileri Bildiriminde "Adresin Niteliği" olarak "Serbest Bölge" seçilmesi durumunda, (serbest bölgelerde numarataj işlemlerinin henüz tamamlanmamış olması nedeniyle) "Adres No" alanına 7 adet 9 rakamından sonra gelmek üzere 3 haneli sıra numarası girilerek bildirimin düzenlenmesi sağlanmıştı.

2013 yılından itibaren bu kontrol kaldırılmış olup, adres numarasının doğru girilmesi durumunda adres bileşenlerinin otomatik olarak getirilmesi sağlanmıştır. ("Adresin Niteliği" olarak "Serbest Bölge" seçilmesi durumunda "Adres No" alanı boş getirilerek adres numarasının yeniden girilmesi ve kontrol ettirilmesi sağlanacaktır.)

 

3.4.4. Ticaret (Tabela) Unvanı: Ticaret unvanı açık olarak girilmelidir (İşletmenin önünde veya kapısında yer alan tabeladaki unvanı doğru olarak yazılmalıdır). Örneğin: Şen Bakkaliye, Dallas Aile Çay Bahçesi v.b. gibi.

 

3.4.5. İş Yerinin Açılış Yılı: İşyerinin faaliyete geçtiği YIL yazılır (1995 gibi). Merkez ve şubeler ayrı zamanlarda açılmış olabilir. Bu durumda bildirimi düzenlenen işletmeye ait açılış yılı yazılmalıdır.  Merkezin veya şubenin adres değişikliği veya vergi dairesi değişikliği yapmış olması, açılış yılını değiştirmez.

 

3.4.6. Bağlı Bulunduğu Oda ve Oda Sicil Numarası: Bir mükellefin birden fazla odaya üye olabileceği düşüncesiyle oda çeşitlerinin yanına check-box kutucuğu konularak "Üye Kaydı Var"  yazılmıştır.

Bağlı olunan oda var ise oda çeşidinin yanındaki check-box'a çentik atılarak yanındaki alanda bağlı olunan odanın adı seçilir ve "Oda Sicil Numarası" alanına oda sicil numarası yazılır. Birden fazla odaya kayıtlı olunması durumunda, her oda için aynı işlem yapılır. İşaretlenen oda türüne ait oda adının seçilmesi ve oda sicil numarasının yazılması zorunludur. "Diğer" seçeneğinin "Üye Kaydı Var" kutucuğuna çentik atılması durumunda oda adının manuel olarak yazılması gerekmektedir. "Diğer" alanına yazılacak odalar özel kanunla kurulmuş (Tabipler Odası, Baro v.b. gibi) odalardır.

 

3.4.7. Ücretli Sayısı: Bildirimin düzenlendiği yılın 01-31 Mart tarihleri arasında çalıştırılan, 16 yaş üzeri ücretli, 16 yaş altı ücretli, 16 yaş üzeri ücretli (Engelli/Özürlü), 16 yaş altı ücretli (Engelli/Özürlü) kriterleri ile bu kriterlerdeki kadın ve erkek sayısı ayrı ayrı yazılır.

 

 

3.4.8. Faaliyet Kodu ve Brüt Satışlar/Gayrisafi Hasılat: Bu tabloda, işletme veya şubesine ait en az bir faaliyet kodunun belirlenmesi zorunludur.

*          Birden fazla faaliyet varsa 6 (Altı) faaliyete kadar belirlenebilir. Bu durumda faaliyet kodu sıralaması, işletmenin ilgili faaliyetindeki Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılatına göre büyükten küçüğe yapılmalıdır.

*          Faaliyet kodu girilince takip eden alana geçmeden önce "KONTROL ET"  yazısına tıklanarak girilen faaliyet kodunun NaceRev2_Altılı Ekonomik faaliyet sınıflamasında yer alan faaliyetlerden olup olmadığı kontrol ettirilerek doğru ise o faaliyete ait Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat bilgisi girişi yapılır. (Faaliyet kodu girişi yapılıp "KONTROL ET" butonu işaretlendiğinde faaliyet koduna ait faaliyet tanımı ekranda gösterilecektir. Bu tanımın işletmede yapılan faaliyete uygun olduğunun kontrol edilmesi gerekir.)

*          Faaliyet kodunu www.gib.gov.tr  adresinde Mükellef Bilgileri Bildirimi için hazırlanan sayfada bulunan NACE (Faaliyet Kodu) Sözlüğünden veya Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının "http://tuikapp.tuik.gov.tr/DIESS/GenelAramaSayfasiGetirAction.do" adresinden faydalanılabilir.

*          Faaliyet kodu yazılmış olan satıra karşılık gelmek üzere o faaliyete ait "Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat" alanına ilgili bilgi yazılmalıdır.

*          Eğer işletme Mükellef Bilgileri Bildiriminin düzenlendiği yıl kurulmuş ise içinde bulunulan yılda alınan bildirim için bu bilgi olmayacaktır.

*          Kazancın olmaması durumunda bu alana 0 (sıfır) yazılacaktır.

*          Altıdan fazla faaliyet varsa (6 faaliyetten sonraki faaliyetlerin) geri kalan faaliyetlerine ait Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılatlar toplanarak "Diğer Faaliyetlere ait Brüt Satışlar/Gayri Safi Hasılat" alanına yazılır.

*          Burada Brüt satışlar alanı bilanço esasına tabi olanlar için; gayrisafi hasılat alanı ise işletme hesabına veya serbest meslek kazanç defterine tabi olanlar için ifade edilmiştir.) Mükelleflerin mağdur olmaması için bu bilgileri önceden belirlemelerinde yarar olacaktır.

a.)        Bilanço esasına tabi olan mükellefler ilgili faaliyete ait; Tek düzen hesap planı gelir tablosunda yer alan

            Brüt Satışlar : (Yurt içi satışlar + Yurtdışı satışlar + Diğer gelirleri)

alanına karşılık gelen tutarı yazacaklar.

b.)    İşletme hesabı esasına tabi olan mükellefler ilgili faaliyete ait;

Gayrisafi hasılat alanı ise işletme hesabına veya serbest meslek kazanç defterine tabi olanlar için ifade edilmiştir.

Serbest Meslek Kazançlarında Gayrisafi Hasılat;

İşletme Hesabı Özetinde Gayrisafi Hasılat : "Gelir" olarak gösterilen

(Dönem İçinde Elde Edilen Hasılat + Diğer Gelirler) toplam tutarı olarak belirtilmektedir.

 

 

3.4.9. İŞYERİ MÜLKİYET DURUMU (mülkiyet /kira):

*          İşyeri kira olması halinde mülkiyet sahibinin birden fazla (hisseli) olması durumunda mülkiyet hissedarlarından birine ait TCKN/YKN veya VKN bilgisinin yazılması yeterlidir.

*          İşyerinin, mülkiyet sahibinden kiralayan bir başka kiracıdan kiralanmış olması durumunda aradaki kiracının bilgileri mülkiyet sahibi bilgisi olmadığından, aradaki kiracıya ait bilgiler değil mülk sahibinin bilgileri yazılmalıdır.

5.4.10. ADRES NO: Adres numarası 10 hanelidir. İşletmeye ait Ulusal Adres Veri Tabanında

yer alan adres numarası girilip "Kontrol Et" yazısı üzerine tıklanması durumunda, adresle ilgili

alanlar sistem tarafından getirilecektir. Kullanıcılara kolaylık sağlayacağı ve zaman

kazandıracağı için adres numarasının önceden tespit edilmesinde yarar vardır.

- Adres Numarası manuel olarak girilir. Adres Numarası "Adres No" alanına yazılıp "Kontrol Et" seçildiğinde adres numarasının geçerli olması halinde adres bilgileri, bildirimdeki yerlerine sistem tarafından taşınır. Adres bilgilerinin manuel olarak girilmesine sistem izin vermemektedir.

 

5.5. DİĞER HUSUSLAR

*          Kaydedilmeyen bilgiler kaybolacağından, bildirimin düzenlenmesi tamamlandıktan sonra, kontrol edilerek mutlaka "KAYDET" butonu ile kaydetme işlemi yapılmalıdır.

*          Bildirimin verilmiş sayılması için mutlaka ONAYLANMASI gerekmektedir.

*          Mükellef Bilgileri Bildirimi düzenlenip onaylandıktan sonra mükellefiyetin sona ermesi halinde, verilmiş olan Mükellef Bilgileri Bildiriminin iptal edilmesine gerek bulunmadığından "İPTAL" işlemi yapılmamaktadır. 

*          Mükellef Bilgileri Bildiriminde yer alan mükellefiyet ve işyeri ile ilgili değişiklikler için, süresi içinde "GÜNCELLEME" seçeneği ile güncelleme yapılabilir. Güncelleme yapıldıktan sonra da onaylama işlemi unutulmamalıdır.

*          Bildirim verme süresinden sonra mükellefiyet ve işyeri ile ilgili bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde, bu değişiklikler bir sonraki yıl bildirim verme süresi içerisinde düzenlenecek

*          Bilgileri Bildiriminde gösterilecektir. Bununla birlikte, verilmiş olan bildirimde süresinden sonra güncelleme yapılması imkanı bulunmaktadır. Ancak, süresinden sonra güncelleme yapılması durumunda V.U.K. Mükerrer 355 inci madde hükümleri uygulanacaktır.

 

  

 

İndirilebilir Dosyalar
Mükellef Bilgilendirme Matbu Dilekçesi
Sorgu Formu
Mükellef Bilgileri Bildirimi Kılavuzu

Üye Girişi   Kapat
Stajyer Girişi   Kapat
Üye Arama   Kapat
© 2003 - 2020 Kocaeli SMMMO Web Tasarım Neo